Gather Important Situation Information : GISI

สบข.กอ.รมน. เชิญผู้แทนหน่วยงาน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรวบรวมข้อมูลสถานการณ์สำคัญ (Gather Important Situation Information : GISI) ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารเพชรรัตน์ กอ.รมน. ในวันพุธที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ โดยมี ผอ.สบข.กอ.รมน. เป็นประธาน
การประชุม มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานกล่าวเปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ กรอบแนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายตามลำพัง
ระเบียบวาระที่ ๓ การพิจารณามาตรการป้องกันการก่อเหตุร้ายตามลำพัง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๕ ประธานกล่าวสรุปและปิดการประชุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *