สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สบข.กอ.รมน.)
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02 241 7021, 02 668 7014
โทรสาร : 02 668 7100, 02 245 7025

E-Mail :
Website : http://mhq.isoc.go.th