พลโท บรรพต  พูลเพียร

ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กอ.รมน.