คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 312 /2562 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน
และอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนงานการรักษาความมั่นคงภายใน
(ข) ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ร่วมกับส่วนราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) รวบรวมสถานการณ์ความมั่นคงและบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาขั้นต้น และทำหน้าที่ศูนย์อำนวยการเมื่อเกิดสถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ
(ง) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย